群馬大学_重粒子線医学研究センター_英語版
 • 文字サイズ変更
 • 文字サイズ変更_小
 • 文字サイズ変更_中
 • 文字サイズ変更_大

Overseas Patients

อาการบ่งชี้

ลักษณะที่พบบ่อย ขนาดโดยประมาณของก้อนเนื้องอก( ไม่เกิน 12 เซนติเมตร)
ไม่มีการแพร่กระจายไปยังระบบต่างๆ
ไม่มีการแพร่กระจายไปยังระบบทางเดินอาหาร และกระดูกสันหลัง
ระยะของโรค 0-2
No. ชนิดของ โรคมะเร็ง อาการบ่งชี้ ระยะเวลาการรักษา
1 มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน และมะเร็งกระดูก ชนิดของโรค Osteosarcoma เป็นมะเร็งกระดูกที่พบบ่อยที่สุด และมักพบในเด็ก, Chondrosarcoma เป็นมะเร็งของกระดูกอ่อน ซึ่งพบบ่อยในผู้ใหญ่, Undifferentiated Pleomorphic sarcoa มักจะพบบริเวณแขน หรือขา และพบบ่อยในผู้สูงอายุ,MPNST เป็นมะเร็งของเยื่อหุ้มเส้นประสาท,Leiomyosarcoma เป็นมะเร็งของกล้ามเนื้อเรียบ,Synovial sarcoma เป็นมะเร็งของก้อนเนื้อเยื่อข้อต่อ และอื่นๆ 16ครั้งใน4 สัปดาห์
มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนสามารถพบได้ทุกส่วนของร่างกาย และสามารถพบได้บริเวณลำตัว ศีรษะและลำคอ อวัยวะภายใน และส่วนหลังของช่องท้องและ ช่วงเชิงกราน
ก้อนมะเร็งมีขนาดที่เหมาะสม
ผู้ป่วยต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะอยู่ในร่างกาย เช่น น๊อคยึดกระดูก
2 มะเร็งที่ฐานกะโหลกศรีษะ เซลล์มะเร็งชนิดนี้มีต้นตอมาจากเซลล์กระดูกอ่อน 16ครั้งใน4 สัปดาห์
ก้อนมะเร็งยังคงอยู่หรือการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการผ่าตัดเอา เนื้องอกออก หรือ ไม่ได้รับการผ่าตัด
3 มะเร็งตับอ่อน ก้อนเนื้องอกยังไม่ได้รับการผ่าตัด 12ครั้งใน3 สัปดาห์

แนะนำการใช้ยา gemcitabine ร่วมกับการฉายรังสี ถ้ามีอาการบ่งชี้
ตัวก้อนมะเร็งจำกัดอยู่ภายในตับอ่อนเท่านั้น ยังไม่ลุกลามไปบริเวณข้างเคียง
ไม่มีภาวะที่มีน้ำขังอยู่ในช่องท้อง
ตัวก้อนมะเร็งยังไม่ลุกลามไปบริเวณระบบทางเดินอาหาร
4 มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ การทานอาหารที่มีเชื้อราอัลฟาท๊อกซิน และตับแข็งเรื้อรัง โดยพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 4ครั้งใน1 สัปดาห์ หรือ12ครั้งใน3 สัปดาห์ในกรณีืีที่ก้อนมะเร็งอยู่ใกล้ระบบทางเดินอาหาร
ตัวก้อนมะเร็งไม่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น
สภาวะความรุนแรงของภาวะโรคตับแข็งอยู่ในระยะ A หรือ B
ไม่มีภาวะที่มีน้ำขังอยู่ในช่องท้อง
การกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการให้เคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงใน ตับี
มะเร็งทางเดินน้ำดี ต้นกำเนิดมาจากท่อน้ำดี ซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำดีไปยังถุงน้ำดี
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก การกระจายของก้อนมะเร็งอยู่ในระยะ T1c-T3N0M0 12ครั้งใน3 สัปดาห์

การรักษาด้วย ฮอร์โมน Androgen
มีการให้คะแนนตามระบบ กลีซัน (Gleason score) เพื่อแบ่งแยกGrade และลักษณะจุลพยาธิวิทยา
มีการตรวจระดับ PSA เพื่อแบ่งระยะโรค
6 มะเร็งปอด ชนิดของมะเร็งปอดชนิด non-small cell ต่างกันที่ชนิดของเซลล์มะเร็งที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งแต่ละชนิดจะ เติบโตและมีการกระจายแตกต่างกัน 4ครั้งใน1 สัปดาห์ (สำหรับระยะ1)หรือ16ครั้งใน4 สัปดาห์(สำหรับระยะ2-3)
ระยะของโรคมะเร็งปอด ควรอยู่ในระยะ I - III
7 มะเร็งทวารหนัก การกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก 16ครั้งใน4 สัปดาห์
ไม่มีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งที่บริเวณรอยต่อ
มะเร็งบริเวณผนังช่องเชิงกรานหรือ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ระยะระหว่างก้อนมะเร็งกับระบบทางเดินอาหารควรอยู่ในระยะ มิลลิเมตร
8 ก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็กและอยู่ห่างจากอวัยวะ สาคัญพอสมควร การกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งที่บริเวณต่อมน้ำเหลือง, ตับ และ ปอด 4ครั้งใน1 สัปดาห์ หรือ12ครั้งใน3 สัปดาห์
PDF Download

How to Access Heavy Ion Radiotherapy

Before Coming to Japan
 • All inquiries from overseas patients and medical institutions should be directed to our international coordination partner, Medical Coordinators*.
 • Each inquiry received by Medical Coordinators is relayed to Gunma University Heavy Ion Medical Center (GHMC) for reply. Based upon the information provided, GHMC will provide a preliminary opinion as to whether or not heavy ion radiotherapy might be appropriate to the patient’s condition. If heavy ion radiotherapy appears to be a viable option, then GHMC will also advise with regard to the tests and examinations that we will need to perform, possible scheduling of those tests and examinations, and estimated costs associated with testing and treatment, as well as answering any other specific patient questions or concerns.
 • Trip preparations are coordinated by Medical Coordinators through direct contact with the patient. This includes the gathering of patient medical records and information, visa arrangements (if necessary, Medical Coordinators will assist the patient in obtaining a Medical-Stay visa), and travel and accommodation arrangements.
 • GHMC confirms the dates and times of the patient’s initial appointments. The patient and any accompanying family members then travel to Japan accordingly.
図1
*Medical Coordinators Connect with GHMC
Name of Guarantor / 日本語 Telephone FAX e-mail / Web site Contact Languages
Emergency Assistance Japan Co., Ltd.

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
+81-3-3811-8600
(English, Japanese, Korean, Thai and others)
+81-3-3811-8251
(Chinese / call to Japan)
+86-10-8592-7080
(Chinese / call to Beijing, 010-8592-7080 call inside China)
+81-3-3811-8271 (Russian)
+81-3-3811-8650 mj-info@emergency.co.jp
http://maj.emergency.co.jp/
International Medical Coordination Department Chinese, English, Russian and others
I-cell Networks Co., Ltd.

株式会社アイセルネットワークス
+81-3-6268-0261
(Chinese, English, Korean)
IMS International Medical Support-VNM
(IIMS; Hanoi office)
+84-24-39440914
(024-39440914 call inside Vietnam)
+81-3-5220-3930
+84-24-39440916
I-cell: imsc@i-cell.co.jp
IIMS: info@iims-vnm.com
Global Business Division I-cell: Chinese, Korean, English
IIMS:Vietnamese, English, Japanese
BRISIAN Co., Ltd.

ブリジアン株式会社
+81-3-5809-3026
(Chinese, Korean, English, Japanese)
+81-3-5809-3027 m-info@brisian.co.jp
http://www.brisian.co.jp/visa/index.php
International Medical Coordination Department
(Mr. Natsukawa / Ms. Li)
Chinese, Korean, English, Japanese
Hibikojyo. Kokusai Co., Ltd

日々向上国際株式会社
+81-3-6233-7171
(Chinese, English, Japanese)
+86-21-6385-6282
(Chinese / call to Shanghai, 021-6385-6282 call inside China)
+86-21-6333-0781
(Chinese / call to Shanghai, 021-6333-0781 call inside China)
+86-10-6461-7880
(Chinese / call to Beijing, 010-6461-7880 call inside China)
+81-3-6233-7192
+86-21-6333-0780
+86-10-6461-3880
jpmedical@vip.163.com
http://www.rrxs-medical.com
International Medical Coordination Department
TOKYO Head Office: Mr. Yang
SHANGHAI Office: Mr. Huang
BEIJING Office: Mr. Yang
Chinese, English, Japanese
ALL JAPAN PLANNING Co.,Ltd

オールジャパン企画株式会社
+81-277-46-7818 +81-277-46-7818 info@ajp-kikaku.co.jp
http://www.ajp-kikaku.co.jp
Ms. Ishikawa Ei Japanese, Chinese, Korean
Noguchi Medical Research, Inc.

株式会社 野口医学研究所
+81-3-3501-0130 +81-3-3580-2490 s-noguchi@noguchi-net.com
(Japanese)
yu@noguchi-net.com
(Chinese, Korean, Japanese)
kato@noguchi-net.com
(English, Japanese)
tsutsumi@noguchi-net.com
(English, Japanese)
http://www.noguchi-inc.com/
Ms. Noguchi
(Japanese)
Ms. Yu
(Chinese, Korean, Japanese)
Mr. Kato
(English, Japanese)
Mr. Tsutsumi
(English, Japanese)
Chinese, English, Korean, Japanese
XK Medical K.K.

XKメディカル株式会社
+81-3-6276-5821
(Chinese, English, Japanese / call to Tokyo Office)
+86-10-8486-5161
(Chinese / call to Beijing Office)
+81-3-6276-5821
(Tokyo)
medical@xkmed.co.jp
http://cn.xkmed.com/
(for Chinese visitors)
Mr. Mei
(Chinese, Japanese)
Mr. Namae
(English, Japanese)
(at Tokyo Office)
International Medical Coordination Department
(at Beijing Office)
Chinese, English, Japanese
JAPAN INTERNATIONAL MEDICAL EXCHANGE CO. LTD

日本国際医療交流センター株式会社
+81-3-6277-6517
(Chinese, English, Korean, Mongolian, Vietnamese and others)
+81-3-6277-6518 intl@hopenoah.com
http://www.jimec.jp
International Medical Coordination Department Chinese, English, Korean, Mongolian, Vietnamese and others
After Arrival and During Treatment
 • Medical Coordinators work closely with GHMC and Gunma Congress Support, a local non-profit organization, to ensure that the patient arrives safely and that all of the patient’s needs are met during his stay. The patient is provided with a 24-hour help-line telephone number that is answered by Medical Coordinators in English, and he can also contact Medical Coordinators with any special requests, including transportation arrangements, mobile phone rentals, and medical interpretation.
 • GHMC conducts the analysis and medical examinations required in order to accurately assess the patient’s condition and to determine whether or not the administration of heavy ion radiotherapy is appropriate and of likely benefit. Once GHMC formally accepts the patient for heavy ion radiotherapy, the patient will be asked to sign an informed consent.
 • Assistance with daily needs other than medical care is provided to the patient and any accompanying family members during their stayin Maebashi (Gunma Prefecture) by Gunma Congress Support.
 • Upon completion of the treatment, the patient returns home.
図2
The Cost of Heavy Ion Radiotherapy
図3

Notes:

 1. Heavy ion radiotherapy costs are fixed, regardless of the number of sessions.
 2. Travel and accommodation costs, as well as service of Medical Coordinators costs, are not included.
 3. Any consultation fees incurred are in addition to the above

Medical Coordinators will respond your requests within five days and will assist you with administrative details. We hope you will come to Gunma University Heavy-Ion Medical Center for your medical treatment.